2017 අ.පො.ස. (සා.පෙළ) නිරීක්‍ෂක උපදෙස්:

2017 අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය සඳහා නිරීක්‍ෂක උපදෙස් ලබාගන්න.

 

 

ඉදිරිපත් කිරීම ( power point) ( pdf)

 

ඒ.සී.කේ. ප්‍රියංකර මයා
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ,
විභාග හා ඇගයීම් අංශය,
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව.