පාසල් කාර්යය මණ්ඩල සඳහා රාජකාරී හැඳුනුම්පත් ලබා දීම.

පළාත් සභා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ උතුරු මැද පළාතේ සියලුම පාසල් වල සේවයේ නියතු ගුරුභවතුන් ඇතුලු සියළුම කාර්යය මණ්ඩල සඳහා පිලිගත හැකි හැඳුනුම්පත් පලාත් ගරු ප්‍රධාන ඇමතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ලබාදීමට උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කටයුතු කරමින් සිටී........

ඒ පිළිබද විස්තර සහ ඉල්ලුම්පත්‍රය බාගත කිරීම (download )

 

ඊ.එම්.එන්.ඩබ්ලිව්. ඒකනායක,
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ,
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,
උතුරු මැද පළාත.